• از کیبورد (صفحه کلید) انگلیسی برای وارد کردن شماره استفاده کنید.شماره را به این صورت وارد کنید. مثال: 09902245055

  • از کیبورد (صفحه کلید) انگلیسی برای وارد کردن شماره استفاده کنید.شماره را به این صورت وارد کنید. مثال: 09037085472

  • از کیبورد (صفحه کلید) انگلیسی برای وارد کردن شماره استفاده کنید.شماره را به این صورت وارد کنید. مثال: 09213855317